De leerlingenraad van obs Het Palet heeft als doel om:

  • De betrokkenheid van leerlingen bij school te vergroten.
  • De verantwoordelijkheid bij leerlingen te bevorderen.
  • De leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • De leerlingen te laten ervaren dat zij een eigen stem hebben in de school.
  • De leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen. 
  • Bevorderen van actief burgerschap. 

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad? 

Jaarlijks worden aan het begin van het schooljaar vertegenwoordigers voor de leerlingenraad gekozen. Vanaf groep 5 kunnen kinderen zich verkiesbaar stellen, de verkiezingen worden in de eigen klas gehouden. Voorafgaand wordt de rol van de leerlingenraad uitgelegd, verteld wat er verwacht wordt van de leerlingen en toegelicht hoe de verkiezingen zullen verlopen. 

Vanuit elke groep zijn er twee vertegenwoordigers, waarvan een van de twee leerlingen de reserve-vertegenwoordiger is. Zo is er altijd een vertegenwoordiger uit de groep. Een leerling kan herkozen worden door de groep. De leerlingenraad heeft vertegenwoordigers uit de drie locaties. 

Tijdens de eerste vergadering wordt er een voorzitter en een notulant gekozen. De notulen van de leerlingenraad worden op de website gezet en er komt een klein bericht in de mededelingen voor ouders en leerkrachten. Na de vergadering koppelen de leerlingen dat wat besproken is terug naar hun eigen groep. De leerlingenraad komt ongeveer zesmaal per jaar bij elkaar. Bij de vergadering zijn twee leerkrachten als begeleider en vraagbaak aanwezig.  

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen? 

De leerlingenraad bespreekt in de eerste vergadering de ideeën die zij meegenomen hebben uit de groep. Uit de lijst wordt een keuze van onderwerpen gemaakt die dat schooljaar opgepakt gaan worden. Over het onderwerp wordt gebrainstormd hoe dit verder opgepakt kan worden. Daar komen actiepunten uit voort die verder uitgewerkt en opgepakt worden op de verschillende locaties. Elke vergadering wordt naar elkaar teruggekoppeld wat op de locatie is opgepakt. 

Onderwerpen kunnen zijn: 

  • Hoe kunnen we meer buitenactiviteiten organiseren? 
  • Andere manieren om met elkaar buiten te spelen. 
  • Hoe zorgen we voor gescheiden afval op school? 
  • Hoe maken we diversiteit bespreekbaar? 

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad? 

De leerlingenraad vergadert elke keer op een van de locaties. De kinderen vinden het leuk om bij elkaar op school te kijken. De datum van elke vergadering wordt in de jaarplanner opgenomen.