1. Vakantieverlof (art. 13a)

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 6 weken tevoren aan de (adj.) directeur van de school te worden voorgelegd.

Vakantieverlof wordt alleen verleend wanneer:

 • wegens de specifieke aarde van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan
 • (een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is).

Dit verlof:

 • mag hooguit één keer per schooljaar worden verleend
 • mag niet langer dan tien schooldagen duren
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar.
 1. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per jaar of minder (art. 14, lid 1)

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de (adj.) directeur van de school te worden voorgelegd.

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de leerling en zijn ouders zijn gelegen.

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

 • het voldoen aan een wettige verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
 • verhuizen (ten hoogste 1 dag)
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of hooguit 2 dagen)
 • ernstige ziekte van ouder of bloed- en aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen) van bloed- en aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen)
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- en aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen) bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ , 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders (1 dag)
 • voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

N.B.  Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt.

 1. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar (art. 14, lid 3)

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 dagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via de (adj.) directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de gemeente te worden ingediend.

Waarschuwing:

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal opgemaakt worden.

Om verlof aan te vragen voor bijvoorbeeld vakantie of een viering, kan je gebruik maken van het Aanvraagformulier vakantie en verlof. Wil je dit formulier zo volledig mogelijk invullen en afgeven aan de leerkracht van jouw kind of bij de directie. Dan zal deze zo spoedig mogelijk verwerkt worden.