De medezeggenschapsraad (MR) is een raad die bestaat uit acht leden. De verdeling is vier ouders en vier teamleden. Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school.

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffend. Zij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.

De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden in school gehouden. De data staan in de jaarkalender, de agenda en de notulen staan op de website. Heeft u vragen dan kunt u deze mailen naar de voorzitter, Marianne Jacquemijns.

e-mail: marianne.jacquemijns@edumarevpr.nl

MR leden:

Team: Jeanine Kerstens (NH), Marianne Jacquemijns (BH), Dianne Kuijper (BH), Dorine Brosky (namens RH)

Ouders: Danielle Dijkzeul(BH), Kristel Rovers(BH), Peter de Kleine (NH) en René Molendijk (RH)