Wij verwachten dat onze leerlingen en onze leerkrachten op een prettige, respectvolle wijze met elkaar omgaan. Om dit gewenste gedrag te stimuleren, geven wij het goede voorbeeld aan onze leerlingen. Tevens denken we dat veel gedrag te voorkomen is door preventief afspraken te maken die we in de gehele school naleven.

Om te laten zien hoe wij een veilige school vormen en om de aanpak hiervan inzichtelijk te maken, heeft de school een gedragsprotocol ontwikkeld. Hierin staat beschreven welke stappen de school neemt, op welk moment en wat er van leerkrachten, leerlingen en ouders / verzorgers wordt verwacht. Ook worden de omgangsregels waar de hele school zich aan houdt omschreven en zichtbaar gemaakt.

Met dit gedragsprotocol willen alle betrokkenen bij de school laten zien dat:

• Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig moeten kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
• Wij door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, alle kinderen in de gelegenheid stellen om met veel plezier naar school te gaan!
• Wij door regels en afspraken zichtbaar te maken, het mogelijk maken dat kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aan kunnen spreken op deze regels en afspraken. Ongewenst gedrag komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken.

Dit protocol wordt onderschreven door leerkrachten, vertegenwoordigers van de ouders uit
de medezeggenschapsraad, directie en bestuur.

Meer over het Gedragsprotocol